MakDesign

Моля прочетете долуописаните условия, преди да използвате страниците на сайта. Ако използвате този уеб сайт  се счита, че приемате и сте съгласни с условията, от което следва, че приемате долуописания Договор за общи условия (Условия за обслужване) за сключен. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте страниците на сайта, както и услугите, които се предлагат в него.

Договор за общи условия (Условия за обслужване)

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между:

1. „МакДизайн“ ЕООД, Булстат 203996352, ЕИК по ЗЗДС BG203996352, със седалище гр.София, бул.“Васил Левски“ 60, ет.1, ап.4, наричан по-долу Изпълнител и

2. Клиент /спрямо дефиницията по-долу/, наричан още и Възложител или Потребител.

Използваните в настоящите  общи условия термини и изрази имат следното значение:

Сайт: интернет страниците на http://www.makdesign.eu.

Продукт, Проект: Всички предлагани продукти и/или услуги, описани на страниците на сайта.

Клиент, Възложител, Потребител: Всяко физическо или юридическо лице, което заявява желанието си  да закупи предлаган Продукт на страниците на http://www.makdesign.eu /чрез интернет заявка, заявка по телефон и други/ срещу съответно възнаграждение.

Възнаграждение: Цената, която дължи всеки Клиент при поръчка на Продукт, предлаган на страниците на http://www.makdesign.eu.

1.Поръчки и заявки за поръчка:

1.1.За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите на страниците на сайта Продукти, Клиентът е необходимо да попълни формата за контакт или да изпрати имейл.

При съгласие с Общите условия, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

1.2.При Продукти, изискващи изпращане на снимка/и от страна на Клиента за изработка на индивидуален дизайн, Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши проектиране, изработка и доставка на Продукт, описан на страниците на http://www.makdesign.eu, съгласно изискванията на Клиента, срещу заплащане, спрямо ценовата листа и условията и начина на плащане приложени в сайта.

1.3.При Продукти, изискващи изпращане на различни изображения, снимки, от страна на Клиента, Възложителят носи пълната отговорност за законосъобразността на използваните изображения, снимки, както и за обезщетение за причинени неимуществени и/или имуществени вреди, които са пряко свързани с изпълнението на съответните Продукти / Проекти.

1.4.Продуктите се изпълняват в срок до 15 работни дни считано от датата на изпращане потвърждение на поръчката чрез използване на средство за комуникация от разстояние /по електронен път/. При Продуктите изискващи и изпращане на снимков материал, срокът започва да тече след като Изпълнителят получи, необходимият за изпълнението на поръчката, снимков материал по електронен път.

2.Приемане на поръчката/заявката на поръчка

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявения за покупка Продукт. Изпълнителят не гарантира наличността на поръчаните Продукти. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявения за закупуване Продукт в наличност, Изпълнителят, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента - посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес - за изчерпването на Продукта и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те Продукт/и ще му бъде възстановена в рамките на 15 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

3.Гаранции

Продуктите и услугите, описани на страниците на сайта са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е други допълнителни гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на  Изпълнителя по отношение на Продуктите и услугите, които се предлагат на страниците на сайта се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните Продукти и нищо на страниците на сайта не може да ги промени. Ако даден Продукт има гаранция, то тя се определя и издава от фирмата производител  на съответния Продукт.

4.Цени и начин на плащане

4.1.Всички цени на Продуктите, описани на страниците на сайта, са в български левове. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато. Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

а) при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;

б) по банков път по банкова сметка на Изпълнителя.

С избора на начин на плащане, предвиден в букви а) или б) по-горе, Клиентът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на Продуктите по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.

4.2.Изпълнителят има право да променя описаните цени на сайта по всяко време, като тези промени не важат за сключените договори, чийто проекти се изпълняват в момента на промяната.

4.3.Възложителят е длъжен да плати поръчания Продукт спрямо цените и условията и начина  на плащане описани на страниците на http://www.makdesign.eu.

4.4.При заявка от страна на Клиента за допълнителни промени по Продуктите, преди да бъдат изработени или след това, направените промени се заплащат допълнително.

5.Доставка

Заявените за покупка Продукти се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 7 (седем) работни дни.

Разходите по доставка се поемат от страна клиента, а стойността им се определя от тарифата на съответната куриерска фирма или друг доставчик.

6.Предаване на Продуктите

6.1.Продуктът се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването му от името на Клиента като подписва придружаващите Продукта документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на Продукта в този срок, Изпълнителят се освобождава от задължението си да достави заявения за закупуване Продукт. Клиентът може да потвърди желанието си да получи Продукта и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

6.2.След получаване на Продукта, Клиентът има право да иска връщането му при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същия. В такъв случай, Клиентът може да иска доставения му Продукт да бъде заменен със съответстващ на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Изпълнителя, на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

7.Прекратяване на договора

7.1.Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на Продукта през страниците на сайта, като върне Продукта в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването му. Съгласно чл. 55, ал. 2, т. 3 от Закона за защита на потребителите, Алинея 1 не се прилага за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Изпълнителя и да върне Продукта с ненарушена цялост, напълно окомплектован заедно с всички съпътстващи го документи, включително, но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа, маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на Клиента. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на следния е-mail адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Клиентът е длъжен да съхранява получените от него Продукти, да осигури запазването на тяхното качество и безопасността им. Изпълнителят е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

7.2.При невъзможност за изпълнение на поръчката,  Изпълнителят е задължен  да уведоми Възложителя и да възстанови получените от него суми  при условията на чл.59 от ЗЗП.

7.3.Ако Клиентът откаже да заплати поръчания Продукт, Изпълнителят има право да прекрати договора и да откаже изпълнението на поръчката.

8.Ограничение на отговорността

8.1.Изпълнителят полага грижа информацията в сайта да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Изпълнителят не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Изпълнителя. Изпълнителят не носи отговорност за непредоставяне на достъп до сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Изпълнителя. Изпълнителят не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба Продукти с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

8.2.Изпълнителят е публикувал на страниците на сайта си препратки към други сайтове /линкове/. Изпълнителят не носи отговорност за публикуваната информация в тези сайтове и не носи никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. Посещението им е личен избор на Потребителя, който сам носи отговорност за действията си.

8.3.Изпълнителят и неговите партньори не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети /включително и морални/, пропуснати ползи и др. в резултат на използването  или невъзможността за използване на сайта от страна на Потребителя.

9.Други

9.1. Клиентът е длъжен да обезщети Изпълнителят за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите общи условия.

9.2.Изпълнителят няма да предоставя информация, съдържаща лични данни на Клиентите, на 3-ти лица. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

9.3.С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на e-mail адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

9.4. Изпълнителят си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта си http://www.makdesign.eu. При промени в настоящите Общи условия, Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето им на e-mail адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Изпълнителя, възникнали във връзка с валидно подадена поръчка за покупка на Продукт/и преди осъществяването на промяната. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Съгласно ЗЗП ние сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

1.Фирма “МакДизайн“ ЕООД

Булстат: 203996352

ЕИК по ЗЗДС: BG203996352

Адрес: гр.София, бул.“Васил Левски“ 60, ет.1, ап.4

МОЛ: Македонка Бориславова Иванова

2.Основните характеристики на Продуктите са описани на страниците на сайта.

3.Цената на всеки Продукт /с включено ДДС/ е описана на страниците на сайта.

4.Пояснения относно стойността на пощенските и/или транспортни разходи са описана на страниците на сайта.

5.Цената на телефонния разговор е спрямо тарифата на всеки от операторите без допълнителна надценка.

Избрано

Информация